Ajankohtaista

21.12.2020
Hyvää joulua! »
7.7.2020
Kiitos! »

Aamulehti 12.6. ””Ikääntyneisiin kohdistuva piilorikollisuus on otettava vakavasti” – Minna-Liisa Luoma, THL ja Piia Tiilikallio, Suvanto ry

Käteisnostot ja nämä muut merkit kertovat, että ikäihmistä saatetaan huijata – asiantuntijat kannustavat tunnistamaan hyväksikäytön ajoissa

Näkökulma: Maailmanlaajuista ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoin kohtelun ja väkivallan vastaista päivää vietetään tällä viikolla.

Käteisnostot ja nämä muut merkit kertovat, että ikäihmistä saatetaan huijata – asiantuntijat kannustavat tunnistamaan hyväksikäytön ajoissa

Ikääntyneisiin kohdistuva piilorikollisuus on otettava vakavasti. Ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö on lisääntynyt voimakkaasti tällä vuosikymmenellä, myös muuhun väestöön verrattuna. Oikeusministeriön mukaan vuonna 2016 yli 65-vuotiaisiin kohdistui 3 642 petosta tai sen yritystä. Ikääntyneisiin kohdistuvien tekojen osuus on 9 prosenttia kaikista petosrikoksista.

Ikääntyminen itsessään ei heikennä henkilön kykyä huolehtia raha-asioistaan tai tehdä niitä koskevia päätöksiä. Kuitenkin sairaudet ja riippuvaisuus toisten avusta lisäävät riskiä joutua taloudellisesti hyväksikäytetyksi.

Taloudellista hyväksikäyttöä on ikääntyneen rahojen tai muun omaisuuden käyttö, myyminen tai hävittäminen ilman hänen lupaansa. Hyväksikäyttäjä kiristää rahaa tai muuta omaisuutta, käyttää hyväksi ikääntyneen avuntarvetta, luottamusta tai sairauden vuoksi alentunutta arviointikykyä. Ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö on tyypillisesti ns. piilorikollisuutta, jossa uhri ei tee rikosilmoitusta poliisille eikä tapahtuma tule muutenkaan viranomaisten tietoon.

Vuonna 2010 tehdyn eurooppalaisen tutkimuksen mukaan suomalaisista ikääntyneistä naisista 6,6 prosenttia oli kokenut taloudellista hyväksikäyttöä. Tavallisimmin hyväksikäyttäjä on oma lapsi tai lapsenlapsi tai muuten ikääntyneelle läheinen henkilö. Häpeä ja riippuvuus tekijästä estävät tapausten esille tulon tekijän kuuluessa iäkkään henkilön lähipiiriin. Usein ikääntynyt ei itse ymmärrä tilanteen kehittymistä tai kykene estämään sitä.

Suomessa on tällä hetkellä noin 502 000 yli 75-vuotiasta henkilöä. Iäkäs väestö on hyväkuntoista: lähes 90 prosenttia 75-vuotiaista asuu kotonaan ja heistä kolme neljästä elää ilman säännöllisiä ikääntyneiden palveluita. Suurin osa ikääntyneistä pystyy hoitamaan raha-asiansa hyvin – itsenäisesti tai avustettuna. Suomalaisen FinTerveys -tutkimuksen mukaan valtaosa ikääntyneistä (yli 55 prosenttia) kokee olevansa tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseensa.

Ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö on kansainvälisten tutkimusten mukaan voimakkaimmin yleistyvä ikääntyneiden kaltoin kohtelun muoto, samalla se on kuitenkin niistä vähiten tutkittu.

On tärkeää oppia tunnistamaan hyväksikäyttö ja puuttua siihen johdonmukaisesti. Taloudellisen hyväksikäytön varoitusmerkit liittyvät monesti kohteena olevan henkilön epätavalliseen käytökseen rahojensa ja omaisuutensa suhteen. Varoitusmerkkejä ovat muun muassa suuret, tiheät käteisnostot tai tilisiirrot, uusien luottokorttien ja lainojen hakeminen, rahojen käyttö epätodennäköisissä palveluissa tai ylipäätään yllättävät muutokset rahojen käytössä.

Lisäksi hyväksikäytön uhri voi olla haluton perustelemaan rahojen käyttöä, käyttäytyä sekavasti tai vaikuttaa muistamattomalta. Ulkopuolisten henkilöiden on hyvin vaikea tunnistaa rahankäytön muutoksia ajoissa sähköisen asioinnin yleistyessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on keskeinen merkitys kaltoin kohtelun tunnistamisessa ja ikääntyneiden uhrien ja tekijöiden ohjaamisessa ja tukemisessa jatkoavun saamiseksi.

Ammattiauttamisen vaikeutena on kaltoin kohtelun tunnistamisen välineiden puuttuminen, palvelujen hajanaisuus ja eri viranomaisten yhteistyön heikkous. Ammattihenkilöstö kokee myös osaamattomuutta usein monimutkaisissa tapauksissa, mikä vaikeuttaa ikääntyneiden auttamista. Tiedon tarve on selvä. Turvallisen vanhuuden puolesta, Suvanto ry:n asiakastyössä ikääntyneisiin kohdistuva taloudellinen hyväksikäyttö näkyy päivittäin. Asiakaskäynnit ovat lisääntyneet ja yhteydenotot Suvanto-linjan palvelevaan puhelimeen ovat kolmen viimeisen vuoden aikana nelinkertaistuneet.

Maailmanlaajuista ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoin kohtelun ja väkivallan vastaista päivää vietetään 15. kesäkuuta. Kansainvälisen kampanjan tarkoitus on levittää tietoa ikäihmisten kaltoinkohtelusta, väkivallasta ja niiden vastaisesta työstä. Kätketyt äänet -päätapahtumassa Tampereella herätellään yleistä tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta taloudellisesta väkivallasta ja petosrikoksista.

Ikäihmisten, järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöllä taloudelliseen hyväksikäyttöön on mahdollista puuttua.

Kirjoittajat: Luoma on THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky- yksikön päällikkö. Tiilikallio on Suvanto ry:n suunnittelija.

Lue koko artikkeli:

https://www.aamulehti.fi/mielipiteet/kateisnostot-ja-nama-muut-merkit-kertovat-etta-ikaihmista-saatetaan-huijata-asiantuntijat-kannustavat-tunnistamaan-hyvaksikayton-ajoissa-201005933/