Ikääntyminen ja huoli-ilmoitus

Suomi ikääntyy. Koko Suomessa yli 65-vuotiaita on 21,4 % koko maan väestöstä. Ikääntyminen on parhaimmillaan harmoninen kokemus, ”kolmas ikä”, ”myöhäisaikuisuus” ja eletyn elämän suoma mahdollisuus nähdä ja kokea asioita pitkällä perspektiivillä. Ikääntyminen on kypsyyttä, viisautta ja paljon elettyä elämää.

Ikääntymisen reunaehtona tulevat useimmille myös terveydelliset haasteet, kenties raihnaisuus ja toisinaan myös lisääntynyt avun tarve. Selviytyminen arjessa voi olla hankalaa korkean iän vuoksi ja perhetilanteen muutokset (esimerkiksi leskeksi jääminen) voivat muuttaa selviytymistä arjessa.

Vanhuspalvelulaki astui voimaan vuonna 2013. Vanhuspalvelulain 25 § määrittelee terveydenhuollon, sosiaalitoimen, pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ammattihenkilöstön ilmoitusvelvollisuutta avun tai hoivan tarpeessa olevista henkilöistä kunnan sosiaalihuollosta vastaaville viranomaisille. Tällä tarkoitetaan ns. huoli-ilmoitusta.  Huoli-ilmoituksen tekeminen on edellä mainituilla ammattilaisilla työtehtävään sidottu velvollisuus, ja muille yksityisille henkilöille se on mahdollisuus.

Huoli-ilmoitus voi olla vapaamuotoinen yhteydenotto esimerkiksi kirjallisesti tai puhelimitse sosiaalitoimeen avun tarpeessa olevasta henkilöstä, tai se voidaan tehdä kunnan sosiaali- ja terveystoimen sivuilta löytyvällä lomakkeella.

Huoli-ilmoituksen tekemisen taustalla on välittäminen – välitetään kanssaihmisistä! Kaikki eivät kykene etsimään oikeaa tahoa löytääkseen apua omin avuin, tai eivät tiedä mihin tai kehen ottaa yhteyttä.

Helsingissä huoli-ilmoituksen voi tehdä kunnan sivustolta löytyvällä ilmoituksella, tai soittamalla Seniori-Infoon, puh. 09 – 310 44 556. Jokainen kunta vastaa itse oman asuinalueensa kuntalaisten peruspalveluista, myös huoli-ilmoitusten käsittelemisestä.

 

Marko Timonen

vs. aluepäällikkö /Helsingin kaupunki/ Sote-toimiala/ Seniori-Info