Turvallisuudentunnetta pidetään perusedellytyksenä sille, että muistisairas tai iäkäs ihminen pystyy asumaan kotonaan. Ammattilaisten mukaan huonontunut terveydentila ja tukiverkostojen ja palvelujen puute saattavat heikentää turvallisuudentunnetta. Turvallisuudentunnetta puolestaan lisää se, että muistisairaalla ihmisellä on varmuus siitä, että hän saa tarpeen tullen apua ja kontaktin toiseen ihmiseen niin halutessaan.

Näin todettiin SPEKin eli Suomen pelastusalan keskusjärjestön selvityksessä (2018), jossa kartoitettiin iäkkäiden ja muistisairaiden arjen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Selvityksessä tuotiin esille myös ammattilaisten näkemyksiä. Selvityksen mukaan huomiota kiinnitetään tätä nykyä aivan liikaa tekniikkaan. Turvatekniikka ei pysty korvaamaan ihmistä, eikä kotihoidon käynnitkään korvaa ihmisten välistä kanssakäymistä.

Esiin tuli myös muistisairaiden hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun riski sekä muu rikosturvallisuus. Riskit kasvavat entisestään, jos muistisairas tai ikääntynyt käyttää päihteitä. Päihteiden käytön aiheuttamia riskejä selvityksen mukaan ovat rikoksen uhriksi joutuminen, mutta myös tulipalojen, vesivahinkojen ja tapaturmien kasvanut riski. Lisäksi päihteidenkäyttö altistaa kaveripiirille, joka voi lisätä hyväksikäytön tai rikoksen uhriksi joutumisen riskiä.

Muistisairaat ihmiset ovat alttiita rikoksille

Muistisairaat nostivat omissa haastatteluissaan esille taloudenhoitoon ja rahankäyttöön liittyviä rikejä. Osa oli luopunut pankkikortin käytöstä, osa oli antanut rahaliikenteensä aikuisten perheenjäsentensä hoitoon. Muistisairaat naiset olivat huolissaan varkauden tai ryöstön uhriksi joutumisesta.  Yksi haastatelluista kertoi, että oli kertonut pankissa henkilökunnalle huolensa toimitilojen liiallisesta avonaisuudesta. Muut pankissa asioivat näkevät, mikäli asiakas nostaa käteistä. Tilanne on riskialtis, etenkin iäkkäiden asiakkaiden osalta ja suurempien nostojen yhteydessä.

Ikääntyneet ja muistisairaat ihmiset saattavat olla vaarassa joutua väärinkäytösten ja kaltoinkohtelun kohteeksi. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että erilaisissa palveluissa huomioitaisiin tämän kasvavan ihmisjoukon erityispiirteet. Ikääntyneet ja muistisairaat ihmisethän asioivat siellä missä minä ja sinäkin: pankeissa, takseissa, julkisissa liikennevälineissä, kaupoissa, sairaaloissa, virastoissa, parturissa ja ravintolassa.  Eihän suljeta silmiä mahdollisilta väärinkäytöksiltä?

Kansainvälistä kampanjapäivää ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan (The World Elder Abuse Awareness Day) vietetään 15.6. Päätapahtumapaikkana on tänä vuonna Tammelan tori Tampereella. Lisätietoja www.katketytaanet.fi.

Muuta lisätietoa:

www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/erityiskysymyksia/muistiystavallinen-ymparisto-turvallisuus

www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/erityiskysymyksia/kaltoinkohtelu

Mari Luonsinen

Kirjoittaja suunnittelija

Muistiliitto