Ajankohtaista

21.12.2020
Hyvää joulua! »
7.7.2020
Kiitos! »

TUNTEMATON HUOLI-ILMOITUS -mielipidekirjoitus Kätketyt äänet -verkostolta

Ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastaista vuosittaista Kätketyt äänet -teemapäivää vietetään 14.6.2019. Tämän vuoden teemana on ikääntyneitä koskeva huoli-ilmoitus. Huoli-ilmoituksen voi tehdä meistä kuka vaan, silloin kun syntyy huoli siitä, että ikääntynyttä kohdellaan kaltoin, hän ei saa tarvitsemiaan palveluja tai on huoli hänen asemastaan tai arjessa selviytymisestään. Huoli-ilmoitus on meidän jokaisen oikeus ja samalla välittämisen teko.  Ammattilaisilla on lakiin kirjattu velvollisuus tehdä vastaava huoli-ilmoitus.

Tällä hetkellä huoli-ilmoitus tunnetaan valitettavan huonosti. Lisäksi käytännöt huoli-ilmoituksen osalta vaihtelevat eri kunnissa eikä tietoa asiasta yleensä löydy kovin helposti kuntien verkkosivuilta. Huoli-ilmoituslomakkeita ei myöskään usein ole saatavilla kunnan palvelupisteistä esimerkiksi terveys- ja sosiaaliasemilta tai kirjastoista.  Huoli-ilmoituksesta käytetään myös monia eri nimiä, mikä omalta osaltaan mutkistaa asiaa. Lain mukainen nimi, ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta, ei kerro parhaalla mahdollisella tavalla sitä, mistä asiassa on kyse eikä kansalaisten voida olettaa muistavan tuota virallista nimeä.

Esitämme, että huoli-ilmoituksen käytännöt yhtenäistetään valtakunnallisesti. Lisäksi tulee huolehtia, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä ilmoitus eikä se ole esimerkiksi kiinni digitaidoista tai siitä, että ilmoituslomake on hankalasti löydettävissä. Puhelimitse tehtävään huoli-ilmoitukseen tulee olla keskitetty, helposti saatavilla oleva ja aukiololtaan riittävän laaja palvelunumero. Valtakunnallisesti tulisi myös seurata ja tilastoida huoli-ilmoitusten määriä ja sitä, mihin toimenpiteisiin ilmoitukset ovat johtaneet. Vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin sisältyvä hyvä tavoite huolen ilmoittamisesta ei toteudu, ellei käytäntöjä yhtenäistetä ja tietoisuutta tästä oikeudesta vahvisteta.

 

Satu Taiveaho, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Anni Lausvaara, Vanhustyön keskusliitto

Sari Jokinen, THL

Marko Timonen, Seniori-info, Helsingin kaupunki

Mailis Heiskanen, Muistiliitto

Elina Kiuru, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Tiina Toikka, Geronomiliitto ry

Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Eeva Määttänen, Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Iida Kujanpää, Ilostu Oy